contact@elperiquin.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Peter Kalb gevestigd te Oosterbeek. KvK-nummer 71319727, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij / zij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn / haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn / haar medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij / zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De koper heeft het recht om de inschrijving voor de lessen flamencogitaar te herroepen zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na de inschrijvingsdatum.
 2. De koper heeft ook het recht om de aankoop van cd’s / boeken te herroepen zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de cd’s, op voorwaarde dat de cd’s verzegeld zijn en de boeken onbeschadigd en in verkoopbare staat zijn.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot de inschrijving voor lessen flamencogitaar, moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van zijn / haar beslissing om de inschrijving te herroepen door het versturen van een e-mail naar naar  herroeping@elperiquin.com.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot de aankoop van cd’s / boeken, moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van zijn / haar beslissing om de cd’s / boeken te herroepen door het versturen van een e-mail naar naar  herroeping@elperiquin.com, op voorwaarde dat de cd’s verzegeld zijn en de boeken onbeschadigd en in verkoopbare staat zijn.
 5. De termijn voor herroeping met betrekking tot de inschrijving voor lessen flamencogitaar verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van inschrijving. De termijn voor herroeping met betrekking tot de aankoop van cd’s / boeken verstrijkt veertien (14) dagen na de ontvangst van de cd’s / boeken, op voorwaarde dat de cd’s verzegeld zijn en de boeken onbeschadigd en in verkoopbare staat zijn.
 6. Indien de koper besluit de inschrijving voor lessen flamencogitaar te herroepen, zal de verkoper alle ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van standaardlevering (indien van toepassing), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de inschrijving te herroepen, met uitzondering van de kosten voor de reeds genoten lessen binnen deze periode.
 7. Indien de koper besluit de aankoop van cd’s / boeken te herroepen, dient de koper de verzegelde cd’s / boeken onbeschadigd en in verkoopbare staat onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper de verkoper heeft geïnformeerd over de beslissing om de cd’s te herroepen, terug te sturen naar door verkoper verstrekt adres. De kosten voor het retourneren van de cd’s / boeken zijn voor rekening van de koper.
 8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de lessen flamencogitaar reeds zijn begonnen en voltooid tijdens de herroepingstermijn met de instemming van de koper.

Artikel 6 – Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 7 – Onderzoek en klachten

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 8 – Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschilding worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of met behoorlijk aan zijn / haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij / zij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kom houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomat redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen. transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn / haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, van de overeenkomt, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper kan voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn / haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schuiftelijk geheel of gedeeltelijk te outbinden.
 5. In geval de overmacht lager dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 10 –  Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke stemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten fotdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, outploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. ledere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of teamleden.

Artikel 13 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 14 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper cen zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6.75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming- koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestand is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Peter Kalb behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Kalb (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 16: Geldigheid van lessen en annuleringsbeleid

 1. Elke les die is ingekocht, is onbeperkt geldig, tenzij anders vermeld. Er is geen vaste vervaldatum voor de lessen, zodat de koper de lessen kan plannen op basis van zijn / haar eigen schema.

 2. De koper heeft het recht om een geplande les maximaal 48 uur van tevoren te annuleren of te verplaatsen. Indien de koper een les binnen deze termijn van 48 uur voor aanvang annuleert of verplaatst, vervalt de les en wordt deze als voltooid beschouwd. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze annuleringsvoorwaarden toe te passen om ervoor te zorgen dat lessen efficiënt kunnen worden gepland en andere kopers de mogelijkheid hebben om beschikbare tijden te boeken.

Artikel 17 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Peter Kalb is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Peter Kalb zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Peter Kalb is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 9 september 2023.